0

 zgłoszeń  

pełny etat

Praca hurtownia AUTOS Spe­cja­li­sty ds. sprze­da­ży

pracodawca Autos / Jelenia Góra

Do obo­wiąz­ków spe­cja­li­sty ds. sprze­da­ży na­le­żeć bę­dzie: ● pro­wa­dze­nie ak­tyw­nej sprze­da­ży w oddziale i na podległym terenie, ● roz­wój dzia­łu sprze­da­ży, ● bu­do­wa­nie i pod­trzy­my­wa­nie do­brych re­la­cji z klien­ta­mi, ● wykonywanie powierzonych zadań w ramach prowadzonej polityki firmy. Od kan­dy­da­tów ocze­ku­je­my: ● do­świad­cze­nia w han­dlu czę­ścia­mi do sa­mo­cho­dów cię­ża­ro­wych i au­to­bu­sów, ● gotowości do pracy, ● do­świad­cze­nia w kon­tak­tach z klien­ta…
  • Zatrudnienie: pełny etat
  • Miejsce pracy: Jelenia Góra, dolnośląskie
  • Pracodawca: Autos


« Wróć do strony głównej kategorii
Jeżeli oferta wzbudza zastrzeżenia -> Zgłoś nadużycie!   
Opublikowano 17-06-2022